Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajien toivotaan huomioivan vertaisarvioinnin anonymiteetin. Arvioitavaksi lähetettävissä artikkelikäsikirjoituksissa tulisi välttää sellaisia selviä viittauksia, joista arvioitsijan on helppo tunnistaa kirjoittaja. Artikkelikäsikirjoitustiedostoihin ei tule laittaa kirjoittajan nimi- tai yhteystietoja.

Alla on muutamia perussääntöjä kirjoitustyöhön

 1. Teksti aloitetaan aina suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä.
 2. Marginaalit ylä- ja alareuna 2,5; oikea ja vasen 2.
 3. Teksti ja lähdeluettelo kirjoitetaan rivivälillä 1,5 ja fontilla Times New Roman (tai vastaava), koko 12 pt.
 4. Artikkelissa tulee olla pääotsikko sekä väliotsikot.
 5. Artikkelin alkuun laaditaan 200-300 sanan tiivistelmä sekä ilmoitetaan 4-6 avainsanaa.
 6. Artikkelin pituus on 20 sivua sisältäen lähdeluettelon. Kirjoituskieli on suomi tai englanti. Mikäli kirjoittaja haluaa poiketa abstraktin kirjoituskielestä, tulee hänen olla viipymättä yhteydessä päätoimittajaan.

Muotoilut

 1. Tekstiä ei tasata oikeaan reunaan, eikä henkilönimiä lihavoida.
 2. Sivunumerointia ei tule käyttää.
 3. Kursivointia käytetään:
 • Kirjojen, lehtien ja julkaisusarjojen nimissä
 • Kirjoituskieleen nähden vieraskielisissä termeissä
 • Sitaateissa (myös lainausmerkit)
 1. Lyhyet sitaatit merkitään tekstin sisään lainausmerkeillä ja kursiivilla, pidemmät (2-3 riviä) sitaatit sisennetään (1,5 molemmista reunoista), merkitään lainausmerkeillä ja kursiivilla.

Viittaaminen, lähteet ja kirjallisuus

 1. Lähdeviitteet merkitään juoksevina alaviitteinä. Muotoilun rivivälinä 1 ja fonttina Times New Roman (tai vastaava) 10 pt,
 2. Kirjallisuusviitteet alaviitteissä merkitään seuraavasti: Korpela 2015, 5. Eri lähteet erotetaan puolipisteellä ja kirjoittajat yhdistetään &-merkillä: Jouhki 2015, 7–8; Korpela 2015, 25; Katajala&Lähteenmäki 2012.
 3. Muuhun tutkimusaineistoon viitataan johdonmukaisesti ja sopivalla tavalla, niin, että aineisto on helppo jäljittää myös lähdeluettelosta. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä päätoimittajaan.
 4. Artikkelin loppuun liitetään lähde- ja kirjallisuusluettelo. Siinä erotellaan arkistolähteet (painamattomat lähteet), painetut lähteet, internet-lähteet ja kirjallisuus. Kirjallisuusluettelossa noudatetaan seuraavaa merkitsemistapaa:

Jouhki, Jukka 2015. Venäjä, Ukraina ja sumea länsi: Banaali oksidentalismi Helsingin Sanomissa. Media & Viestintä 38:4, 165–186.

Korpela, Jukka 2015. Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Gaudeamus, Helsinki.

Spencer, Jonathan 2003. Occidentalism in the East. The uses of the West in the politics and anthropology of South Asia. Teoksessa: Carrier, James G. (toim.). Occidentalism: Images of the West. Clarendon Press, Oxford, 234–257.

Kuvat, kuviot ja taulukot

 1. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat tulee toimittaa erillisinä kuvatiedostoina (esim. jpg). Kuvia ei tule liittää artikkelin tekstitiedostoon.
 2. Kuviin tulee olla käyttöoikeudet.
 3. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat merkitään artikkeliin haluttuun kohtaan ja numeroidaan juoksevasti.

Muuta

 1. Artikkelin mukaan liitetään julkaisuun painettava lyhyt esittely kirjoittajasta. (esim. titteli, oppiaine, laitos, tutkimusaihe jne)
 2. Valmiit käsikirjoitukset palautetaan päätoimittajalle 15.5.2018 mennessä sähköpostin liitetiedostona. (Tiedostomuotona doc/docx/rtf)
 3. Lähde ei sitoudu julkaisemaan toimitusaikataulusta myöhästyneitä tai vastoin kirjoitusohjeita laadittuja tekstejä.
 4. Kirjoittaja antaa toimituskunnalle oikeudet artikkelin editointiin (myös ylipitkän artikkelin lyhentämiseen) ja suostuu tarvittaessa itse tekemään pyydetyt korjaukset toimitusaikatauluun sitoutuen.
 5. Valmiit artikkelit julkaistaan syksyllä 2016 ilmestyvässä painetussa Lähteessä. Artikkelien julkaiseminen edelleen toisessa julkaisussa ei ole sallittua. Lähde ei myöskään julkaise jo kertaalleen muualla julkaistuja artikkeleita. Lähde pidättää oikeuden julkaista artikkelin myöhemmin sähköisessä muodossa (open access). (vähintään vuosi paperisesta julkaisusta)

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä päätoimittajaan: jenni.merovuo@uef.fi.

————

Instructions to authors

Editorial board recommends authors to pay attention to anonymity of the manuscript. The manuscript should not include references which enables to identify the author easily. No name or contact details should be included in the manuscript.

Here is some basic advises for authors

 1. Text starts from left without indention.
 2. Margins: top-above 2,5; left-right 2.
 3. Line spacing of the text and bibliography: 1,5; recommended font Times New Roman, 12pt.
 4. The article has to include heading and few subheadings.
 5. The author writes an abstract (200-300 words) and gives 4-6 key words.
 6. The maximum length of the article is 20 pages including the bibliography. The article is written in Finnish or in English. If the author liked to change language which the abstract was written, he/she should contact the editor-in-chief without delay.

Style

 1. The text should not be justified to right, any bolding should not be used.
 2. Do not use page numbers.
 3. Italics is used:
 • Names of books, articles and series of publications
 • When using foreign-language terms
 • Quotations (including quotation marks)
 1. Short quotations can be included in the texts, longer (2-3 lines) should be indented (1,5) and italicized.

References, sources and literature

 1. Footnotes should be used. (Times New Roman 10 pt, line space 1)
 2. Literature references are marked as follows: Korpela 2015, 5. Different sources are divided by semicolon and authors by &-mark: Jouhki 2015, 7–8; Korpela 2015, 25; Katajala&Lähteenmäki 2012.
 3. Other sources are referred to with a consistent style so that the documents can be traced. In unclear situations, please contact to editor-in-chief.
 4. List of sources and bibliography are added to the end of the text. Archival materials (unprinted sources), printed sources, internet sources and literature should be separated. Bibliography is written as follows:

Anderson, Benedict 2006. Imagined Communities. Verso, London.

Bruner, Jerome 1991. Narrative construction of reality. Critical Inquiry 18:1, 1–21.

Spencer, Jonathan 2003. Occidentalism in the East. The uses of the West in the politics and anthropology of South Asia. In: Carrier, James G. (ed.). Occidentalism: Images of the West. Clarendon Press, Oxford, 234–257.

Graphics

 1. All graphics, like pictures and tables, should be sent as separate files (e.g. jpg). Any graphics should not be included in the text.
 2. The author takes care of copyrights.
 3. All graphics are marked on the article and numbered.

Other notes

 1. A short introduction of the author(s) including basic information (title, university, research interests etc) are send for printed publication.
 2. The deadline of manuscripts is 15.5.2018. The manuscript is send to editor-in-chief as an attached file (doc/docx/rtf only)
 3. Lähde does not commit to publish articles that are much late from the deadlines or do not follow the guidelines.
 4. The author entitles the editorial board to edit manuscripts, also to shorten. The author also commits to make proposed corrections in given time.
 5. The articles will be published in autumn 2016 as a printed copy. Re-publishing of the articles is not allowed. Lähde reserves right to publish the article online (open access) later. (embargo at least one year for publishing)

If you have any questions, please do not hesitate to contact: jenni.merovuo@uef.fi

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.