Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
 • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla.
 • Tekstin riviväli on 1,5; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.

Kirjoittajan ohjeet

Lähde – historiatieteellinen aikakauskirja ISSN 2489-6195

Ohjeet kirjoittajille  

Kirjoittajien toivotaan huomioivan vertaisarvioinnin anonymiteetin. Arvioitavaksi lähetettävissä artikkelikäsikirjoituksissa tulee välttää sellaisia selviä viittauksia, joista arvioitsijan on helppo tunnistaa kirjoittaja (esimerkiksi ”Kuten olen väitöskirjassani kirjoittanut”).

Artikkelikäsikirjoitustiedostoihin ei tule laittaa kirjoittajan nimi- tai yhteystietoja. Word-tiedoston ominaisuuksista on myös poistettava kaikki kirjoittajaan liittyvät tallennustiedot.

Alla on muutamia perussääntöjä kirjoitustyöhön

 1. Teksti aloitetaan aina suoraan vasemmasta reunasta ilman sisennyksiä.
 2. Marginaalit ylä- ja alareuna 2,5; oikea ja vasen 2. Teksti tulee tasata molempiin reunoihin.
 3. Teksti ja lähdeluettelo kirjoitetaan rivivälillä 1,5 ja fontilla Times New Roman (tai vastaava), koko 12 pt.
 4. Artikkelissa tulee olla pääotsikko sekä väliotsikot. (Älä kuitenkaan numeroi otsikoita!)
 5. Artikkelin alkuun laaditaan 200-300 sanan tiivistelmä sekä ilmoitetaan 4-6 avainsanaa.
 6. Artikkelin mukaan liitetään julkaisuun painettava lyhyt esittely kirjoittajasta. (esim. titteli, oppiaine, laitos, tutkimusaihe jne)
 7. Artikkelin pituus on noin 20 sivua sisältäen lähdeluettelon. Kirjoituskieli on suomi tai englanti. Mikäli kirjoittaja haluaa poiketa abstraktin kirjoituskielestä, tulee hänen olla viipymättä yhteydessä päätoimittajaan.

Muotoilut

 1. Teksti tasataan sivun molempiin reunoihin.
 2. Sivunumerointia ei tule käyttää.
 3. Kursivointia käytetään:
 • Kirjojen, lehtien ja julkaisusarjojen nimissä
 • Kirjoituskieleen nähden vieraskielisissä termeissä
 • Sitaateissa (myös lainausmerkit)
 1. Lyhyet sitaatit merkitään tekstin sisään lainausmerkeillä ja kursiivilla, pidemmät (2-3 riviä) sitaatit sisennetään (1,5 molemmista reunoista), merkitään lainausmerkeillä ja kursiivilla.

Viittaaminen, lähteet ja kirjallisuus

 1. Lähdeviitteet merkitään juoksevina alaviitteinä. Muotoilun rivivälinä 1 ja fonttina Times New Roman (tai vastaava) 10 pt,
 2. Kirjallisuusviitteet alaviitteissä merkitään seuraavasti: Korpela 2015, 5. Eri lähteet erotetaan puolipisteellä ja kirjoittajat yhdistetään &-merkillä: Jouhki 2015, 7–8; Korpela 2015, 25; Katajala&Lähteenmäki 2012.
 3. Muuhun tutkimusaineistoon viitataan johdonmukaisesti ja sopivalla tavalla, niin, että aineisto on helppo jäljittää myös lähdeluettelosta. Epäselvissä tapauksissa ole yhteydessä päätoimittajaan.
 4. Artikkelin loppuun liitetään lähde- ja kirjallisuusluettelo. Siinä erotellaan arkistolähteet (painamattomat lähteet), painetut lähteet, internet-lähteet ja kirjallisuus. Kirjallisuusluettelossa noudatetaan seuraavaa merkitsemistapaa:

Jouhki, Jukka 2015. Venäjä, Ukraina ja sumea länsi: Banaali oksidentalismi Helsingin Sanomissa. Media&Viestintä, 38:4, 165–186.

Korpela, Jukka 2015. Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Gaudeamus, Helsinki.

Spencer, Jonathan 2003. Occidentalism in the East. The uses of the West in the politics and anthropology of South Asia. Teoksessa: Carrier, James G. (toim.). Occidentalism: Images of the West. Clarendon Press, Oxford, 234–257.

Kuvat, kuviot ja taulukot

 1. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat tulee toimittaa erillisinä kuvatiedostoina (esim. jpg). Kuvia ei tule liittää artikkelin tekstitiedostoon.
 2. Kuviin tulee olla käyttöoikeudet.
 3. Kaikki kuvat, kuviot, taulukot ja vastaavat merkitään artikkeliin haluttuun kohtaan ja numeroidaan juoksevasti.

Muuta

 1. Lähde ei sitoudu julkaisemaan toimitusaikataulusta myöhästyneitä tai vastoin kirjoitusohjeita laadittuja tekstejä.
 2. Kirjoittaja antaa toimituskunnalle oikeudet artikkelin editointiin (myös ylipitkän artikkelin lyhentämiseen) ja suostuu tarvittaessa itse tekemään pyydetyt korjaukset toimitusaikatauluun sitoutuen.
 3. Valmiit artikkelit julkaistaan sähköisesti Open Access -julkaisussa. Artikkelien rinnakkaistallentaminen tai julkaiseminen edelleen toisessa julkaisussa ei ole sallittua vuoden sisällä julkaisusta. Lähde ei myöskään julkaise jo kertaalleen muualla julkaistuja artikkeleita.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä päätoimittajaan.

Artikkeliehdotukset/ CFP

Kirjoittajien toivotaan huomioivan vertaisarvioinnin anonymiteetin. Arvioitavaksi lähetettävissä artikkeliehdotuksissa tulee välttää sellaisia selviä viittauksia, joista arvioitsijan on helppo tunnistaa kirjoittaja (esimerkiksi ”Kuten olen väitöskirjassani kirjoittanut”).

Ehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, korkeintaan 600 sanan pituinen abstrakti, josta käy ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, tutkimuskysymykset tai keskeiset hypoteesit sekä näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston, menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen kuvaamiseen.

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista, sekä aiemmista numeroista löydät kotisivuilta https://aikakauskirjalahde.wordpress.com

Kirjoittajaesittely

Artikkelin mukaan liitetään julkaisuun painettava lyhyt esittely kirjoittajasta. (esim. titteli, oppiaine, laitos, tutkimusaihe jne).

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.