Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan

1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa

Kirjoittajat

  • Henrik Mattjus Tampereen Yliopisto

Avainsanat:

kokeminen, muistitieto, kodin tila, maatalo, muutos, asuminen

Abstrakti

Muutos torppareista pienviljelijöiksi tapahtui Suomessa pääosin itsenäisyyden ajan kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Muutos merkitsi paitsi monien viljelijöiden oikeudellisen aseman muutosta, mutta myös kokonaisen uuden identiteetin rakentamista. Samaan aikaan ympäröivä yhteiskunta oli muutoksessa ja uuden ajan myötä alkoi syntyä uusia vaatimuksia ja ihanteita sille, millaista oli hyvä ja oikeanlainen elämä. Tämä merkitsi syntyvän pienviljelijäväestön kouluttamista uusiin oppeihin, kuten terveelliseen ja tarkoituksenmukaiseen asumiseen. Muutos tapahtui monilla eri linjoilla: maaseudun väestöä pyrittiin valistamaan, opastamaan ja kouluttamaan uusiin tietoihin ja taitoihin sekä samalla heidän fyysinen ympäristönsä alkoi muuttua modernisaation edistyessä. Kun ajattelutavat ja materiaalinen todellisuus muuttuivat, myös elämisen ja olemisen tavat alkoivat muuntua. Kodin tilassa tämä merkitsi asumisen kokemisen muutosta.

Tässä artikkelissa selvitän sitä, miten tämä asumisen kokemuksen muuttuminen sotien välisellä ajalla näyttäytyi vuosikymmeniä myöhemmin tehdyssä muistitietokeruussa. Kiinnitän huomion artikkelissa erityisesti siihen, miten muistitietoaineistoa voi hyödyntää, epätäydellisyydestään huolimatta, tilan kokemisen tutkimuksessa. Artikkelin alkuosassa olen keskittynyt tähän metodologis-teoreettiseen problematiikkaan materiaalis-kulttuurisen kodin tilan, kokemisen ja muistitietotutkimuksen yhdistävästä näkökulmasta. Samalla olen valottanut valittuun aineistoon liittyviä kysymyksiä ja varauksia. Artikkelin jälkimmäisessä osassa sovellan analyyttistä kehystäni tutkimuksen pääasiallisena aineistona olleeseen muistitietokeruuseen. Analyysin tulokset osoittavat, miten muuttuvassakin kodin tilassa säilyi osia perinteisistä tavoista olla ja elää. Samalla ne kertovat siitä, miten kodin tilan kokeminen ja muistelukerronta rakentuvat sosiaalisesti jaetussa ja tuotetussa todellisuudessa. Muisteluissa yhdistyvät niin useat aikatasot, materiaalinen todellisuus, kulttuuriset vaikutteet, sosiaalinen ympäristö kuin henkilökohtainen kokemushistoria.

Kirjoittajan esittely

Henrik Mattjus, Tampereen Yliopisto

FM Henrik Mattjus FM Henrik Mattjus toimii väitöskirjatutkijana Tampereen Yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Historian oppiaineessa. Hän viimeistelee väitöskirjaa pienviljelijäkotien tilan modernisaatiosta 1920- ja 1930-lukujen Suomessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-01-07

Viittaaminen

Mattjus, H. (2021). Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 16, 37 –. Noudettu osoitteesta https://lahde.journal.fi/article/view/101448

Numero

Osasto

Artikkelit